Privacyreglement Nieuwe Cosmetica


In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):


Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement


Nieuwe Cosmetica mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nieuwe Cosmetica de plicht om haar klanten, leveranciers, zakelijke relaties:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Nieuwe Cosmetica worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Nieuwe Cosmetica vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Nieuwe Cosmetica in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nieuwe Cosmetica expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Nieuwe Cosmetica gebruikt en het doel van het gebruik


Nieuwe Cosmetica verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant, leverancier of zakelijke relatie wordt of bent van Nieuwe Cosmetica, een aankoop of bestelling doet of via het contactformulier contact met ons opneemt. Nieuwe Cosmetica verzamelt van klanten de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Van leveranciers worden naam, e-mailadres en telefoonnummer bewaard. Nieuwe Cosmetica verzamelt van zakelijke relaties naam en mogelijk e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten, leveranciers, zakelijke relaties met Nieuwe Cosmetica sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten, leveranciers, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden


Nieuwe Cosmetica verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Nieuwe Cosmetica-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Nieuwe Cosmetica met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn


• Nieuwe Cosmetica verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de
wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het
doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nieuwe
Cosmetica worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Nieuwe Cosmetica beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Nieuwe Cosmetica om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Nieuwe Cosmetica hebben een geheimhoudingsplicht
ten aanzien van alle aan Nieuwe Cosmetica verstrekte persoonsgegevens;
• Nieuwe Cosmetica heeft technische maatregelen genomen om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de
wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Nieuwe Cosmetica bewaart
uw persoonsgegevens zo lang als mogelijk voor een goede bedrijfsvoering, met
inachtneming van een redelijke termijn, waarna de gegevens vernietigd worden. De
wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nieuwe Cosmetica
zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene


• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
info@denieuwecosmetica.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u
uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of
kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht
van Nieuwe Cosmetica.


Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Nieuwe Cosmetica opnemen en probeert Nieuwe Cosmetica er samen met u
uit te komen.


Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.


Uiteraard zal Nieuwe Cosmetica ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.


Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nieuwe Cosmetica.
Privacyreglement Nieuwe Cosmetica versie juni 2018